Vård- & underhållsplaner för fornlämningar och kulturmiljöer

Fornlämningar och kulturmiljöer kan behöva vård och skötsel för att värdena på sikt inte ska förstöras, och för att människor ska få lättare att uppleva miljöerna. Genom vård- och underhållsplaner beskrivs de insatser som bör göras på en plats. Det kan handla om röjning av sly och nedtagning av träd; planera slåtter eller bete; utreda förutsättningarna för att anlägga parkering, promenadstigar och skyltning; ta fram kunskapsunderlag och informationsmaterial; interaktiva skyltar eller en hemsida och så vidare.

Förutsättningarna och behoven för varje plats är unika. Picea kulturarv kan bidra till rena vård- och underhållsplaner som handlar om att bevara och vårda fornlämningen eller kulturmiljön, eller till mer publikt inriktade insatser såsom skyltning eller informationsspridning.

Kontakt

Benjamin Grahn Danielson

Tel: 073-182 19 50

E-post: benjamin.grahn@piceakulturarv.se

Referensuppdrag

Förslag till vårdplan för hällristningarna vid Bro utmark, Tanum 192:1.