Arkeologisk schaktningsövervakning, Ornässtugan, RAÄ Torsång 162, Borlänge kommun

15 juni genomförde Picea kulturarv en arkeologisk schaktningsövervakning vid Ornässtugan inom fornlämningen Torsång 162:1, Borlänge kommun.

Det övervakade schaktet grävdes för nedläggning av en ny elkabel, och upptogs intill ett bostadshus cirka 15 meter från Ornässtugan. I kabelschaktet framkom rester efter vad som bedömdes som äldre syllstenar efter tidigare byggnad på platsen. En del av en kakelplatta från en kakelugn påträffades. Kakelplattan är troligen från 1600-talets andra hälft.

Läs mer om projektet här.