Två boplatser i södra Bullaren: arkeologisk utredning inför breddning av väg 165, Munkedals kommun.

Picea kulturarv har på uppdrag av Trafikverket och Länsstyrelsen Västra Götalands län genomfört en arkeologisk utredning, steg 2, längs väg 165 mellan Hällevadsholm och Smeviken, Munkedals kommun. Bakgrunden till den arkeologiska utredningen är att Trafikverket planerar breddning och förbättringsåtgärder längs den aktuella vägsträckan. Den arkeologiska utredningen
syftade till att fastställa huruvida det fanns fornlämningar inom det aktuella utredningsområdet, och att ge Länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. Resultatet skulle även tjäna som planeringsunderlag åt Trafikverket. Undersökningsområdet bestod av sju delområden som valts ut i en arkeologisk utredning – steg 1, utförd av Bohusläns museum och bedömda som särskilt intressanta ur arkeologiskt hänseende.
Inför fältarbetet granskades historiska kartor och historiska ortofoton översiktligt för respektive utredningsområde. Dessa granskades även parallellt med
att fältarbetet fortlöpte.
Under utredningen grävdes sammanlagt 138 schakt med grävmaskin. Merparten av schakten upptogs i åkermark. Detta kompletterades med provgropar där maskinen inte tog sig fram. Samtliga schakt fotograferades, beskrevs och mättes in med RTK-GPS. Lagerföljden varierade men bestod generellt av 0–5 cm grässvål följt av ett cirka 0,1–0,3 m tjockt matjordslager, därunder i regel silt
eller lera. På vissa ställen var matjordslagret tunnare, endast cirka 10 centimeter.
Senare tiders markarbeten i form av nedgrävda kablar, dräneringar och liknande förekom i flera av schakten.
I utredningsområde 5 påträffades slagen flinta och flera anläggningar i form
av stolphål, rännor och kulturlager. Utifrån fynden registrerades en boplats,
L2019:7620.
Inom utredningsområde 7 hittades fynd av slagen flinta samt förhistorisk
och medeltida keramik i flera schakt. I ett av schakten framkom ett keramikkärl
som i fält tolkades som en grav. En boplats registrerades, L2019:7623.
Boplatserna har delvis avgränsats inom ramen för utredningen och mot väg
165. Inom utredningsområdena 1–4 och 6 framkom inget av antikvariskt intresse.
Utbyggnaden av väg 165 bör anpassas så att fornlämningarna inte påverkas. Boplatserna bedöms ha ett relativt högt vetenskapligt- men relativt lågt pedagogiskt värde. Picea kulturarv bedömer att vidare antikvariska åtgärder är nödvändiga om projektet inte kan anpassas så att fornlämningar inte påverkas. Ansökan om ingrepp i fornlämning lämnas till Länsstyrelsen.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.