Arkeologisk utredning: Spoltorp

På uppdrag av H-J Larsson Gräv & Entreprenad AB efter beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inom fastigheten Spoltorp 1:6, Strömstads kommun. Utredningen syftade till att ta fram underlag avseende fornlämningar inför tillståndsprövning av utökad bergtäkt. Utredningsområdet består till större delen av åkermark och till en mindre del av skog. En tredjedel av utredningsområdet omfattande delar av den befintliga bergtäkten och utgick därför.

Fältarbetet utfördes 13-14 juni 2019. Under utredningen inventerades hela området efter synliga lämningar. Med grävmaskin grävdes sammanlagt 34 schakt för att söka efter under mark dolda lämningar. Lagerföljden bestod generellt av 0–0,10 m grässvål, 0,20–0,30 m matjord och därunder grå lera. Inga anläggningar påträffades men några fynd i form av två bitar keramik och ett fåtal övrigt slagen flinta hittades i matjorden. I flera schakt uppmärksammades ett mörkare jordlager, delvis med grässvål direkt under den nuvarande matjorden. Detta tolkades som den äldre markhorisonten. Enligt markägaren har jord från Skee tillförts platsen under
1990-talet och fyndmaterialet har sannolikt kommit med detta. Inga fornlämningar påträffades inom utredningsområdet. Picea kulturarv anser att det inte krävs några ytterligare antikvariska åtgärder för att marken tas i anspråk för utökad bergtäkt.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.