Arkeologisk förundersökning av kolningsgropar på Sunningebergen

Under september och oktober 2019 genomförde Picea kulturarv arkeologisk förundersökning av tio kolningsgropar inom fornlämningen L2019:831 samt registrerade, dokumenterade och delundersökte tre lämningar efter lägenhetsbebyggelse L2019:7150, 7151 och 7153. Undersökningen genomfördes på Sunningebergen i Herrestad socken cirka 4 km väster om Uddevalla.

Sunningebergen består av ett höjdområde med bland annat hällmark, beskogade klåvor och platåer. Under tidigt 2000-tal genomförde Bohusläns museum arkeologisk utredning, förundersökning och undersökningar av stenåldersboplatser. I samband med utredningen uppmärksammades kolningsanläggningarna och husgrunderna men de blev aldrig registrerade i dåvarande FMIS. Uddevalla kommun återaktualiserade arbetet med detaljplanen för Sunningebergen under 2018. I och med att lagstiftningen och den antikvariska praxisen ändrats under senare tid bedöms både kolningsgropar och lägenhetsbebyggelse som fornlämning. Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade om arkeologisk förundersökning enligt 2 kap KML och att Picea kulturarv skulle utföra undersökningen.

Undersökningen påbörjades med att identifiera och lokalisera de fornlämningar som skulle undersökas. Totalt identifierades tio kolningsgropar inom undersökningsområdet samt tre bebyggelseenheter, två på norra och en på södra sluttningen av Sunningebergen.

Det historiska kartmaterialet över området ger inga svar på när bebyggelsen tillkommit. Sannolikt rör det sig om obesutten bebyggelse som etablerats under 1800-talets andra hälft och överges innan 1930-talet. Husgrunderna är rester efter enkelstugor med uthus och ekonomibyggnader. Fyndmaterialet är typiskt för 1800-talet och det tidiga 1900-talets obesuttna/icke mantalssatta bebyggelse. Undersökningarna visar att kolningsgroparna anlagts och brukats under 1700-1800-talet. I vissa fall har kolningsgroparna återanvänts. Vedartsanalyserna visar på att framför allt tallved har kolats. Det finns inte något i det arkeologiska materialet som visar på en koppling mellan bebyggelsen och kolningsgroparna.

Picea kulturarv anser att inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs för fornlämningarna inom planområdet. Om planområdet utökas bör den arkeologiska utredningen kompletteras.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.