Arkeologisk utredning Saltviks Camping

Saltviks semesteranläggning AB planerar att bygga ut befintlig camping med cirka 40 stugor under 2020–2021, inom del av fastigheten Långåker 1:6, Tanum kommun. Länsstyrelsen i Västra Götaland har bedömde att en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § ska utföras, och beslutade att Picea kulturarv skulle genomföra utredningen. Fältarbetet utfördes i början av april 2019.

Utredningsområdet ligger i ett typiskt bohuslänskt kustlandskap och består av två delar som sammanlagt omfattar cirka 3,7 hektar. Norra delen av utredningsområdet ligger 15–40 meter över havet och den södra delen ligger 0–20 meter över havet. Topografin består av öppen mark i de lägre partierna, hällmark, bitvis bevuxet med mindre träd och buskvegetation samt sänkor och små ”klôvor” med tät skog.Inga arkeologiska undersökningar har tidigare genomförts inom utred-ningsområdet. Fornlämningsbilden i närområdet består av Tanum 1826 (fiske-läge) sydöst om den södra delen av utredningsområdet och Tanum 922:1–2 (två gravar), 100 meter nordväst om den norra delen.Under utredningen upptogs sammanlagt 16 sökschakt i norra delen. Lagerföljden bestod av generellt av 0–4 cm grässvål och förna, 2–4 cm mår, 5–6 cm sandig jord, därunder stenig grus/morän. I schakt 2–11 framkom ett tunt, mörkt lager, fläckvis med kol och sot som låg under ett tunt lager av sand. Detta tolkades som rester efter skogsbrand eller kanske troligare betesbränning.I södra delen registrerades två tomtningar, vilket troligen är bebyggel-serester från 1600-talets strandsittare. I norra och södra delen av utrednings-områdena registrerades två färdvägar i form av stigar, vilka bestod av upptrampade fördjupningar med stenar upplagda på sidorna.

Tomtningarna i södra delen av utredningsområdet bedömas som fornlämningar och färdvägarna som övriga kulturhistoriska lämningar. Picea kulturarv anser att inga antikvariska åtgärder krävs så länge fornlämningarna inte påverkas. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. i Kulturmiljölagen (KML) och övriga kulturhistoriska lämningar genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.