Arkeologisk schaktningsövervakning: Ornässtugan

Den 15:e juni 2018 utförde Picea Kulturarv en arkeologisk schaktningsövervakning
för nedläggning av elkabel inom fornlämningen Torsång 162:1,
vilken är den medeltida by-/gårdstomten Stora Ornäs med den karaktäristiska
Ornässtugan.

Intill den gamla vaktmästarbostaden strax väster om Ornässtugan
grävdes ett 25 meter långt, och 0,4 meter brett och i genomsnitt 0,4 meter djupt
kabelschakt. Grävmaskin grävde skiktvis ner till cirka 0,4 meters djup och arkeologer
övervakade schaktningen. Under arbetet framkom fyra anläggningar vilka
tolkades som en grop respektive syllstensrader eller rester efter grund till en
äldre byggnad på platsen. Fyndmaterialet bestod av smidd spik, glaserat tegel,
samt ett fåtal bitar från kakelugnsplattor från 1600-talets andra hälft.

Picea kulturarv bedömer att de anläggningar som framkom är en del av
fornlämningen. Anläggningarna har översiktligt dokumenterats och kvarligger
under elkabeln. Arbetsföretaget kräver inte några ytterligare arkeologiska åtgärder
men schaktningsövervakningen visar att det inom området finns rester
efter äldre bebyggelse. Fornlämningsskyddet för Torsång 162:1 bör kvarstå och
framtida markarbeten bör föregås av arkeologiska insatser.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.