Nästegårdsmorden – Ett skelettfynds historia

Raä Tanum 1398 är enligt FMIS en ”grav – uppgift om, typ saknas” och är belägen cirka 50 meter sydväst om huvudbyggnaden på gården Nästegård, cirka tre kilometer söder om Grebbestad i Tanums kommun.

På vårvintern 1934 pågick ett vägbygge utanför Grebbestad, Tanums kommun i norra Bohuslän. Material till vägen hämtades i ett grustag, strax sydväst om huvudbyggnaden till gården Nästegård. Den tredje februari 1934 påträffades dock mänskliga kvarlevor i grustaget.

Flera skelettdelar från människor kom fram i gruset. Arbetet stoppades,och landsfiskal Eriksson samt provinsialläkare Brodelius tillkallades. Efter en kort kontroll på platsen kunde arbetet fortsätta och delar av tre skelett grävdes fram. Polisen och läkaren ansåg inte att det rörde sig om några nyligen avlidna och kontaktade därför Göteborgs Arkeologiska Museum. Fynden uppmärksammades av lokalpressen i flera artiklan och även Dagens Nyheter kom att skriva om fynden.

Den 15:e februari kom arkeologen Sverker Jansson från Göteborgs Arkeologiska Museum (GAM) till Tanum. Han företog en mindre utgrävning av platsen och samlade ihop de tillvaratagna skelettfynden. Samtidigt spekulerade 30-talets skjutjärnsjournalister ivrigt i om det inte låg några brott bakom fynden. Artiklarna satte troligen spår i lokalbefolkningen och en myt började spridas som delvis lever kvar än idag. Skeletten ska härröra från tre mördade knallar som bragts om livet på gården ett femtiotal år tidigare.

Skelettmaterialet förde en tynande tillvaro på museet ända fram till 1970-talet då det lånas ut i undervisningssyfte till arkeologiutbildningen på Göteborgs universitetet. Sedan dess händer tappas delar bort, delar dateras, och numera finns skelettmaterialet utspritt mellan museet och universitetet utan att någon vet vad det är eller vad som finns.

Picea kulturarv arbetar för att göra en ordentlig sammanställning över materialet, analysera skelettdelarna för att leta efter spår från våld eller sjukdomar samt göra nya dateringar. Under förutsättning att externa forskningsmedel erhålles kommer en artikel att publiceras under 2017.