Arkeologisk utredning: Moskogsvägen

Picea kulturarv har genomfört en arkeologisk utredning inför anläggandet av ny förbindelseväg mellan väg 93 och väg 70, förbi Åkerö, inom fastigheterna Åkerö 19:19, 31:2 med flera i Leksand socken och kommun, Dalarnas län.

Utredningsområdet omfattar cirka 5 hektar och består till större delen av
skogsmark. Fornlämningsbilden i närområdet visar en variation av lämningar
efter skogsbruk och järnframställning. Längs sjöarna och vattendragen i närområdet finns spår efter både mesolitiska och neolitiska boplatser, men även en stor mängd lämningar efter förhistorisk och medeltida järnframställning.

Utredningen genomfördes i två steg med inventering och sökschaktning. Fältarbetet föregicks av kart- och arkivstudier. Kart- och arkivstudierna visade att den västra delen av området har korsats av en mängd olika äldre vägar och har ingått i byn Åkerös inägor.
Inventeringen genomfördes i juli 2019. Då påträffades sammanlagt fyra nya lämningar (Picea 1915:1–4), bestående av en husgrund, en kolningsgrop, en kolbotten och en boplats. Dessutom besöktes fornlämningen L20000:1038/Leksand 615:1 (hålväg) där beskrivningen uppdaterades. I samband med kartstudien och inventeringen utsågs fyra ytor för sökschaktning. Under två dagar i september grävdes 25 schakt, i vilka tio
fynd hittades. Bland annat hittades ett mynt präglat 1799 och ett flertal fragment av ugnsväggar. Större delen av fynden hittades i den sydvästra delen av utredningsområdet. Under sökschaktningen påträffades även 16 anläggningar, samtliga i den sydvästra delen av utredningsområdet. Utifrån resultatet bedömdes att det finns en förhistorisk boplats inom den
sydvästra delen av utredningsområdet. Förekomsten av fynd och anläggningar
pekar på ett relativt intensivt nyttjande av platsen under förhistorisk tid, eller
medeltid – aktiviteter som eventuellt hör ihop med bybildningen i Åkerö. Utredningsområdet i övrigt karaktäriseras till stor del av sin roll under historisk tid som ”hemskog” till de omkringliggande byarna; Åkerö, Övermo och Yttermo. Som hemskog har Moskogen utgjort extensivt resursområde genom bland annat utmarksbete och kolframställning.

Picea kulturarv anser att övriga kulturhistoriska lämningar och fornlämningar bör visas stor hänsyn i det fortsatta vägarbetet genom att vägen anpassas så att de inte skadas. Boplatsen 1915:1 ligger just där vägkorridoren möter den redan befintliga korsningen i väst. Om det inte går att förändra vägdragningen krävs vidare antikvariska åtgärder, och en ansökan om ingrepp i fornlämning ska i så fall skickas till Länsstyrelsen.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.