Arkeologisk förundersökning: Moskogsvägen

På uppdrag av Leksand kommun och Länsstyrelsen Dalarnas län har Picea kulturarv genomfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen L2019:7512, samt en kompletterande arkeologisk utredning inom del av fastigheterna Styrsjöbo S:12 m.fl., Leksand kommun. Undersökningen genomfördes inför den planerade Moskogsvägen, som är tänkt att avlasta tätorten.

Undersökningsområdet omfattar totalt strax över tre hektar och består i sydväst av tidigare åkermark och i nordost av kuperad skogsmark. Förundersökningen och den kompletterande arkeologiska utredningen bedrevs parallellt under en vecka i fält, i juni 2020.

Vid inventeringen påträffades en fossil åkermark som registrerades som övrig kulturhistorisk lämning (L2020:8028). Sammanlagt grävdes 25 schakt och 50 anläggningar dokumenterades. Bland det observerade fyndmaterialet fanns bland annat ett mynt, präglat på 1750-talet, och flera fragment av lerklining. Inga nya fornlämningar påträffades.

Utifrån det samlade resultatet av undersökningarna bedömdes de tidigare odlingsmarkerna kring vägkorsningarna i sydväst ha varit intensivt brukade från omkring medeltid och framåt. En av hägnadsstörarna från dessa åkertegar är daterad till första halvan av 1600-talet. Fornlämningen L2019:7512 bestod av spridda bebyggelsespår i form av stolphål och mindre härdar samt enstaka lerkliningsfragment. Anläggningarna daterades till sen vikingatid/tidig medeltid. Materialet är dock för litet för att tolkas som en boplats. Lämningen som föregår den intensiva jordbruksfasen, L2019:7512 bör anses vara undersökt och borttagen i och med denna undersökning.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.