Kulturarvsanalys väg 26 trafikplats Stallsiken

På uppdrag av Loxia Group Mälardalen AB arbetar Picea kulturarv med en kulturarvsanalys för ny trafikplats vid Stallsiken i Skövde kommun, Västra Götalands län.

Kulturarvsanalysen ska beskriva förutsättningar och värdefulla kulturmiljöer samt lämningar inom utredningsområdet och ska ligga till grund för att utformningen sker utan påverkan på kulturmiljövärden.

Arbetet påbörjades under hösten 2019 och kommer avslutas under 2020.