Krukmakarens verkstad: Leran som läromedel i historieundervisning

Krukmakarens verkstad är ett pedagogiskt projekt/workshop för barn/ungdomar. I fokus för ”Krukmakarens Verkstad” står leran, det egna skapandet och hur keramikhantverk har sett ut genom historien. Syftet är att via leran förmedla kunskap om olika hantverkstekniker och tidsperioder. Leran och hantverk blir ett sätt att lära sig om historien. Vi kan arbeta med alla tidsperioder, från äldsta stenålder fram till 1900-talet. Vilken tidsperiod som ligger i fokus väljer skolan i förväg. Vi utgår från skolans plats så att eleverna kan relatera till det egna området och presenterar fornlämningar/kulturer som finns/funnits i närheten, och vi arbetar med de tekniker som användes respektive tidsperiod. Krukmakarens verkstad hålls av Gülbin Kulbay, arkeolog och keramiker.

Tillvägagångssätt/pedagogiskt upplägg

Gemensamt med läraren väljs en tidsperiod som passar in med vad eleverna arbetar med i skolan. Väljs exempelvis Stenåldern presenteras de olika tidsperioderna samlar/jägarstenålder och bondestenålder (vilket arkeologer kallar för paleolitikum, mesolitikum och neolitikum). Med en powerpoint-presentation visar vi lokala fornlämningar, hur keramiken kunde se ut under den tidsperioden, och teknikerna människorna använde sig av för att skapa keramik. Eleverna får en bit lera och med hjälp av de hantverkstekniker som presenterats får de skapa själva. Keramiker/arkeolog hjälper och inspirerar eleverna.

Efter avslutad lektion får eleverna med ett informationsblad om tidsperioden och teknikerna de arbetat med. De får möjlighet att ta med alstret hem med informationen om hur de ska hantera godset hemma (t ex kan de kan måla den med akrylfärg efter att det har torkat helt, men att den inte går att nyttja likt bränt gods). Om det finns möjlighet och plats på skolan, kan alstren läggas för att torka och om läraren önskar kan hen få tips om hur de kan arbeta vidare med tidsperioden då många frågor ofta väcks efter en lektion. Om skolan har tillgång till keramikugn lämnas information gällande bränntemperaturer efter avslutat lektion.

Ansvarig lärare för klassen bör närvara under hela lektionen.

Tidsperioder

Stenålder: Jägar/samlarstenålder och bondestenålder (Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum)

Bronsålder: Äldre bronsålder, Yngre bronsålder

Järnålder: Förromersk järnålder, Romersk järnålder, Folkvandringstid, Vendeltid, Vikingatid

Medeltid

Efterreformatorisk tid/historisk tid

Pedagog

Gülbin har en masterexamen i arkeologi, har arbetat som arkeolog i olika delar av Sverige, Turkiet och Cypern. Gülbin driver sin egen keramikverkstad “Studio Gülbin”. Se mer under “Kontakt”