Arkeologisk utredning: Söderskogen

På uppdrag av Grästorps kommun genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inom del av fastigheterna Västölet 1:40, Tengene 1:25 m.fl., Tengene socken, Grästorps kommun, Västra Götalands län. Utredningen syftade till att ta fram underlag avseende fornlämningar inför prövning av kommande detaljplan.

Utredningsområdet omfattade strax över 16 hektar och bestod dels av flack åkermark, dels av mer kuperad skogsmark. Området har under historisk tid tillhört byn Tengene, men ligger idag i direkt söder om Grästorp tätort. Vid inventering avsöktes hela området och fem lämningar kunde observeras ovan mark. Under sökschaktningen grävdes totalt 109 schakt, i regel 3–8 meter långa och 1,5 meter breda. Lagerföljden bestod i de flesta schakt av kring 30 centimeter matjord, följt av kompakt lera. I skogsmarken var marken dock betydligt stenigare och där bestod lagerföljden generellt av kring 20 centimeter förna och mår ovanpå morän.

Sammanlagt registrerades sju lämningar i samband med utredningen; tre fornlämningar och fyra övriga kulturhistoriska lämningar. De fyra övriga kulturhistoriska lämningarna (L2021:5263, 5266, 5260 och 5272) påträffades under inventeringen och består av lägenhetsbebyggelse, by/gårdstomt samt stenmurar. Fornlämningarna består av en ensamliggande härd eller kokgrop L2021:5265, en boplats L2021:5261 och en stensträng L2021:5263. De övriga kulturhistoriska lämningarna är tillkomna i samband med de senaste århundradenas jordbruk, medan samtliga fornlämningar bedöms som förhistoriska. Inga fynd hittades i samband med utredningen. Picea kulturarv anser att de registrerade lämningarna måste hanteras i den vidare planprocessen. I första hand bör bebyggelsen anpassas så att inte fornlämningarna och de övriga kulturhistoriska lämningarna påverkas. Om inte ett tillräckligt skyddsavstånd kan hållas till fornlämningarna ska en ansökan om
tillstånd till ingrepp i fornlämning lämnas till Länsstyrelsen. Ett tillstånd till borttagande kommer sannolikt villkoras med en arkeologisk undersökning av kokgropslokalen och boplatsen (L2021:5261 respektive L2021:5265), åtminstone så att är tydligt avgränsade inom planområdet. Stenmurar, torplämning och den äldre gårdstomten kan med fördel inlemmas i bebyggelsen. Gårdstomten kan till exempel fungera bra som ett litet område med allmän platsmark.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.