Arkeologisk förundersökning: Gravhög L1970:9277, stensättningar L2020:515 och L2020:516, Kareby socken, Kungälvs kommun

Picea kulturarv har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört en arkeologisk förundersökning av gravhögen L1970:9277. Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningen inför fortsatt planering och prövning av nybyggnation. Undersökningen utfördes den 23-24 oktober 2019. Sammanlagt 15 schakt grävde för att avgränsa fornlämningen inom de två tomterna. Vid undersökningen påträffades två tidigare oregistrerade stensättningar, en härd/kokgrop och en boplatsgrop. Stensättningarna och anläggningarna bedöms som fornlämningar, och har registrerats under lämningsnummer L2020:515 och L2020:516. I anslutning till gravarna och anläggningarna hittades sammanlagt tio fynd bestående av åtta flintaavslag, ett kvartsavslag och en keramikskärva. Anläggningarnas form och fyndsammansättningen visar på metalltida lämningar, troligen från romersk järnålder.

Fornlämningarna har avgränsats inom fastigheterna och fornlämningsskyddet gäller fortsatt. Picea kulturarv anser att samtliga fornlämningarna kan och bör kvarligga utan att de blir påverkade av planerad nybyggnation.

För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen, även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML). Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämningar lämnas till Länsstyrelsen.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.