Arkeologisk utredning: Djurmo

3-5 oktober 2017 genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inför detaljplaneläggande av fastigheten Djurmo 1:11, Gagnefs kommun, Dalarnas län. Uppdragsgivare var Gagnefs kommun, efter beslut av Länsstyrelsen Dalarna.

Utredningsområdet består av åkermark fördelat på tre ytor och omfattar cirka 4 ha, och ligger cirka 30 meter högre än Dalälven. Landskapet är ett utpräglat älvdalslandskap där ett smalt, kuperat och relativt tätbefolkat jordbrukslandskap,
med bybildningar, jordbruksmark, bäckraviner, dödisgropar, korvsjöar, små skogspartier omger älven. Jordarterna i området bestod av sand och silt.

Inga arkeologiska undersökningar har tidigare genomförts inom utredningsområdet. Fornlämningsbilden i närområdet består av blästbrukplatser, boplats/skärvstensförekomst, fyndplatser med mera. Strax sydost om utredningsområdet
har en fyndplats för tre tuffavslag registrerats. Under utredningen upptogs sammanlagt 80 sökschakt. Lagerföljden bestod generellt av ett cirka 20–25 cm tjockt matjordslager av mörkbrun sand/silt, följt av ett ljusbrunt sand/siltlager.

Under utredningen påträffades ett fåtal ensamliggande stolphål. De bedömdes som yngre lämningar och tolkades som rester efter hässjor och kunde inte bedömas som ingående i några andra byggnader och strukturer. Inga fornlämningar bedömdes finnas inom utredningsområdet.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.