Kulturarvsanalys: väg 172 Härsängen, Färgelanda kommun

På uppdrag av Saitec arbetar Picea kulturarv med en kulturarvsanalys för ombyggnad av väg 172 vid Härsängen, Färgelanda kommun, Västra Götalands län.

Kulturarvsanalysen ska beskriva förutsättningar och värdefulla kulturmiljöer samt lämningar inom korridoren och ska ligga till grund för de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som planeras.

Arbetet pågår under hösten 2018.