Väg 165 Tanums kommun: Arkeologisk utredning

Picea kulturarv har på uppdrag av Trafkverket och Länsstyrelsen Västra Götalands län genomfört en arkeologisk utredning, steg 2, längs väg 165 mellan Smeviken och Tingvall i Tanums kommun. Bakgrunden till den arkeologiska utredningen är att Trafkverket planerar breddning och förbättringsåtgärder längs den aktuella vägsträckan. Den arkeologiska utredningen syftade till att fastställa huruvida det fanns fornlämningar inom det aktuella utredningsområdet, och att ge Länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. Resultatet skulle även tjäna som planeringsunderlag åt Trafkverket.

Undersökningsområdet bestod av elva delområden som valts ut i en arkeologisk utredning – steg 1, utförd av Bohusläns museum och bedömda som särskilt intressanta ur arkeologiskt hänseende.
Inför fältarbetet granskades historiska kartor och historiska ortofoton översiktligt för respektive utredningsområde. Dessa granskades även parallellt med att fältarbetet fortlöpte.
Under utredningen grävdes sammanlagt 269 schakt med grävmaskin. Merparten av schakten upptogs i åker- och hagmark. Inom skogbevuxna ytor grävdes på vissa håll provgropar. Samtliga schakt fotograferades, beskrevs och mättes in med RTK-GPS. Lagerföljden bestod generellt av 0–5 cm grässvål följt av ett cirka 15–20 cm tjockt matjordslager, därunder i regel silt eller lera. På vissa ställen var matjordslagret tunnare, endast cirka 10 centimeter. Senare tiders markarbeten i form av nedgrävda kablar, dräneringar och liknande förekom i fera
av schakten. I varje utredningsområde upptogs minst ett djupschakt i syfe att
dokumentera lagerföljden på platsen.
I utredningsområde 10 registrerades en husgrund från historisk tid. Denna bedöms som övrig kulturhistorisk lämning, L2020:6440. I utredningsområdena 15, 17 och 18 registrerades totalt 59 anläggningar av förhistorisk karaktär. Anläggningarna i utredningsområde 15 kan ingå i
en byggnadskonstruktion. Här registrerades en boplats, L2020:6441. Inom utredningsområde 17 påträfades anläggningar i utredningsområdets nordvästra del, samt på båda sidor om vägen i mellersta delen av utredningsområdet. Två boplatser registrerades, L2020:6442 och L2020:6443. Boplatserna har delvis avgränsats inom ramen för utredningen och mot väg 165. I utredningsområde 18 registrerades en husgrund vilken bedömdes som en rest efter en backstuga, L2020:7554. Inom utredningsområdena 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 framkom inget av antikvariskt intresse.
Utbyggnaden av väg 165 bör anpassas så att fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inte påverkas. Boplatserna bedöms ha ett relativt högt vetenskapligt- men lågt pedagogiskt värde. Husgrunderna bedöms ha lågt vetenskapligt och pedagogiskt värde. Bevarandevärdet för samtliga lämningar bedöms som relativt lågt. Picea kulturarv bedömer att vidare antikvariska åtgärder är nödvändiga om projektet inte kan anpassas så att fornlämningar inte påverkas.

Ansökan om ingrepp i fornlämning lämnas till Länsstyrelsen.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.