Arkeologisk utredning: Enerliden

På uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland genomförde Picea kulturarv en mindre arkeologisk utredning inom fastigheten Stranderäng 1:21 i Lysekils kommun.
På fastigheten fanns en möjlig fornlämning, Bro (RAÄ) 602:1/L1970:6363,
registrerad efter uppgifter om riklig förekomst av slagen flinta. Den arkeologiska
utredningen syftade till att fastställa lämningen antikvariska status.
Under utredningen grävdes 14 provgropar. Inga fynd framkom i någon
provgrop. Endast ett kraftigt svallat avslag hittades i markytan i ett trädgårdsland
på tomten.
Picea kulturarv bedömer att lämningen utgår på grund av felregistrering,
att den antikvariska bedömningen ändras till ”ingen antikvarisk bedömning”
och att inga ytterligare antikvariska åtgärder är nödvändiga.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.