Kulturarvsanalys Sparsör och väg 1800

På uppdrag av Saitec Engineering AB har Picea kulturarv under 2019 arbetat med att ta fram kulturmiljöunderlag för ombyggnad av en väg 1800 och fyrvägskorsning för väg 1800, 42 och 1771 i Borås kommun, Västra Götalands län.

Kulturmiljöunderlaget beskriver förutsättningarna och befintliga kulturmiljövärden inom utredningsområdet, och arbetet har inkluderat framtagande av ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning.

Arbetet pågick under våren 2019.