Kulturmiljöutredningar och samhällsplanering

Inför tillståndsprövningar av program, planer och projekt kan olika typer av kulturmiljöutredningar behöva genomföras. I kommunal planering kan kunskapsunderlag till översiktsplaner (ÖP) behövas tas fram för att kommunen ska kunna utveckla och identifiera områden med höga kulturmiljövärden, och ibland gör särskilda kulturmiljöprogram.

Trafikverket vill ofta ha kulturarvsanalyser som underlag för nya vägplaner. Kulturarvsanalyserna bedömer vilka kulturmiljövärden som finns inom en vägkorridor, och beskriver den kulturhistoriska bakgrunden. Ofta behövs även en uppskattning om vad ingrepp i fornlämningar eller påverkan på utpekade kulturmiljöer kan komma att kosta. Behövs det arkeologiska undersökningar? Blir det påtaglig skada på riksintressen eller behövs åtgärder som minskar påverkan?

Till energirelaterade projekt som vindkraft eller kraftledningar krävs för det mesta omfattande kulturmiljöutredningar för att identifiera vilka kulturmiljövärden som kan bli påverkade av projektet, och hur det ska hanteras inom ramen för MKB-processen.

Kontakt

Picea kulturarv har erfarenhet och lång vana att utföra samrådshandlingar, kulturmiljöutredningar och MKB:er för vindkraftprojekt, kraftledningsprojekt m.m. Kontakta Benjamin Grahn Danielson för förfrågningar och mer info:

Tel: 073-182 19 50

E-post: benjamin.grahn@piceakulturarv.se

Kulturarvsanalyser för vägar och järnvägar

Vägprojekt är stora komplexa projekt som kan påverka kulturmiljön negativt. I och med den stora yta som vägar tar i anspråk påverkas stora markområden och ljud och barriäreffekter kan förändra upplevelsen av kulturmiljön.

Picea kulturarv kan erbjuda utredningar och kulturarvsanalyser för väg- och järnvägsprojekt, för att utreda hur kulturarvet kommer att påverkas och hus påverkan kan minskas genom utformning och förläggning av väglinje. Vi kan medverka som vidare stöd i tillståndsprocessen och som upphandlingsstöd för arkeologiska undersökningar.

Kulturmiljöarbetet i vägprojekt börjar redan under samrådsskedet. Kunskapsunderlag sammanställs avseende kända fornlämningar och kart- och arkivstudier kan göras för att bedöma förekomsten av okända fornlämningar inom vägkorridoren. Inventeringar av forn- och kulturlämningar i vägkorridoren liksom identifiering av omkringliggande kulturvärden görs i god tid.

Picea kulturarv kan åta sig hela kedjan av underlag avseende kulturmiljö, från förstudie till rapporter till samrådsunderlag och texter till MKB. Genom våra samarbetspartners kan villföra bred kompetens inom landskapsfrågor, naturmiljö m.m.

Referensuppdrag

På uppdrag av Saitec Engineering AB har Picea kulturarv arbetat med en kulturarvsanalys för väg 27, förbifart Bor, i Värnamo kommun. Slutkund var Trafikverket.

Kulturarvsanalys för Väg 27, förbifart Bor.

Vindkraft och kulturmiljö

Vindkraftprojekt är stora komplexa projekt som kan påverka kulturmiljön negativt. Vindkraftverken syns från långa avstånd, tar stora markområden i anspråk och kan förändra upplevelsen av närområdet

Picea kulturarv kan erbjuda förstudier, landskapsanalyser, kulturmiljöutredningar, arkeologiska utredningar och inventeringar m.m. för att utreda hur vindkraften påverkar kulturmiljövärden, och hur dessa ska hanteras i tillståndsprocessen.

Kulturmiljöutredningar för vindkraft börjar ofta redan under samrådsskedet. Kunskapsunderlag sammanställs avseende kända fornlämningar och kart- och arkivstudier kan göras för att bedöma förekomsten av okända fornlämningar inom utredningsområdet. Genom inventeringar utreds förekomsten av forn- och kulturlämningar i vägkorridorer och på verksplatser. Ifall vi påträffar lämningar försöker vi redan i fält se till att det går att undvika dessa, så att så liten skada uppkommer.

Picea kulturarv kan åta sig hela miljötillståndskedjan i ett vindkraftprojekt med upprättandet av samrådshandlingar, genomförandet av natur- och kulturmiljöutredningar (genom våra samarbetspartners har vi bred kompetens inom naturmiljöområdet), skriva MKB:er och upprätta tillståndsansökningar.

Referensuppdrag

Projekt Alvesta Triangelspår, kulturarvsanalys.

På uppdrag av Systra AB och med Trafikverket som kund arbetar vi med en kulturarvsanalys för nytt Triangelspår mellan Kust- till kustbanan och Södra stambanan i Alvesta. Kulturarvsanalysen utreder hur projektet påverkar kulturmiljövärden i och intill det tänkta projektet. I uppdraget har Byggkult AB medverkat med en kulturhistorisk förstudie av fastigheten Verktyget 1.

PM Kulturarvsanalys

Kraftledningar och kulturmiljö

Kraftledningar tar stora markområden i anspråk. Luftledningar kan vara synliga på långt håll och påverka landskapsbilden och kulturmiljön negativt, och de kraftledningsstolparna kan påverka fornlämningar. Markförlagda kablar kan i större grad påverka fornlämningar.

För att så tidigt som möjligt identifiera kulturmiljövärden bör en förstudie genomföras för att utreda ledningsprojektets påverkan på kulturmiljön. Genom kart- och arkivanalyser kan kända värden identifieras och lämpliga korridorer väljas för vidare utredning. Nästa skede är att utföra inventeringar för att leta efter okända forn- och kulturlämningar i utredningskorridorerna.

Picea kulturarv kan erbjuda förstudier, landskapsanalyser, kulturmiljöutredningar, arkeologiska utredningar och inventeringar m.m. för att utreda hur kraftledningar påverkar kulturmiljövärden, och hur dessa ska hanteras i tillståndsprocessen. Via Picea kulturarvs samarbetspartners kan vi åta oss hela tillståndskedjan i ett kraftledningsprojekt: Upprätta samrådshandlingar och genomföra samråd, genomföra natur- och kulturmiljöutredningar med inventeringar i fält, skriva MKB:er, upprätta tillstånds- och koncessionsansökningar.

Referensuppdrag

Picea kulturarv har under 2020-2022 arbetat med en större arkeologisk inventering och kulturarvsanalys åt Svenska kraftnät för ny kraftledning mellan station Hamra och station Överby i Uppsala och Stockholms län. Uppdraget har inneburit en mycket omfattande kart/arkivstudie av historiska kartor och arkivmaterial, arkeologisk inventering i fält av en ca 50 km lång och 500 m bred korridor, samt bedömning av projektets påverkan på kulturmiljöer. Allt detta i en av Sveriges fornlämningstätaste områden med en stor mängd utpekade områden som riksintresse för kulturmiljövården, bebyggelsemiljöer med medeltida kyrkor och byar, skyddade landskapsavsnitt mm.

Hamra-Överby, rapport 2021