Kulturhistoriska inventeringar & utredningar

Kulturhistoria är ett vitt begrepp, men handlar om människans kulturella utveckling.

I planprocesser, historieskrivning, beslutsprocesser m.m. för vård av kulturarvet behövs ofta olika underlag för att fatta rätt beslut. Picea kulturarv utför kulturhistoriska utredningar och inventeringar på uppdrag.

Uppdragen kan vara allt från sammanställning av arkivhandlingar från industrier, skadeinventeringar av milstenar eller att skapa underlag till kommunala kulturmiljöplaner. Picea kulturarv arbetar inte med byggnader men har goda kontakter med byggnads- och bebyggelseantikvarier.

En typ av uppdrag som Picea kulturarv utfört de senaste åren är skadeinventeringar av milstenar och gamla vägmärken åt Trafikverket. Myndigheten vårdar många kulturhistoriska objekt utmed det statliga vägnätet och milstenar är ett exempel.

Kontakt

Picea kulturarv har stor erfarenhet av olika typer av kulturhistoriska uppdrag:

Benjamin Grahn Danielson

Tel: 073-182 19 50

E-post: benjamin.grahn(snabel-a)piceakulturarv.se

Skadeinventeringar

Skadeinventeringar genomförs för att utreda förekomsten av skador på kulturhistoriska objekt. Det kan vara skador på byggnader, broar, vägsträckor, eller kulturminnen som milstenar och gamla vägmärken. Metod och tillvägagångssätt skiljer sig åt från uppdrag till uppdrag.

Picea kulturarv har bl.a. genomfört skadeinventeringar av milstenar och äldre vägmärken i Västernorrlands län, Gävleborgs län Jämtlands län och Dalarnas län under 2015-2017. Skadeinventeringarna genomfördes på uppdrag av KMV Forum AB åt Trafikverket. Över 600 objekt inventerades avseende skador och åtgärdsbehov. Inventeringarna utfördes med bil och de sedan tidigare kända objekten besöktes varpå en blankett avseende skadorna fylldes i och foton togs på objektet och eventuella skador.

Åt KMV Forum AB och Trafikverket har Picea kulturarv även genomfört skadeinventeringar av kulturhistoriskt viktiga järnvägsmiljöer i Västmanland.

Arkiv- och kartstudier

Arkiv- och kartstudier kan genomföras för att ta reda på en gård- eller bebyggelseenhets utveckling genom tiderna, en förenings verksamhet eller för att skriva en företagshistorik.

Varför ser min fastighet ut som den gör? Är fastighetsgränsen felaktig? Vilka bodde egentligen i torpet som numera är en ruin? Var levde mina släktingar? Frågorna kan vara många. Picea kulturarv kan erbjuda hjälp med kulturhistoriska arkiv- och kartstudier. Vi har tillgång till Riksarkivets digitala arkiv och kartor samt Lantmäteriets historiska kartor. Vi har stor vana att arbeta med GIS och kartverktyg och kan göra överlägg av äldre kartor mot dagens kartor.