Arkeologisk utredning-steg 2, väg 165, Tanums kommun

11-28 maj genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning steg 2 inför breddning/ombyggnad av väg 165 mellan Smeviken-Tingvall i Bullaren, Tanums kommun. Arbetet utfördes av Gülbin Kulbay och Lina Håkansdotter med hjälp av Ulf och Joakim på Tanums maskinstation samt Detektorgruppen väst. Sökschaktning med grävmaskin genomfördes inom tio områden, men även en metalldetektorprospektering genomfördes i ett område. Tre förhistoriska boplatser och en yngre husgrund (1900-tal) hittades under fältarbetet. Rapportarbetet pågår nu och vissa mindre kompletteringar kommer genomföras efter sommaren.