Arkeologisk undersökning av kolningsgropar

Sista veckan i juni 2019 genomförde Picea kulturarv en arkeologisk undersökning av sex kolningsgropar i Mora By, Gustafs socken, i Dalarna.

I en av kolningsgroparna hade en grop för tjärframställning anlagts och i botten av den hittade vi delar av en trätunna. Vi väntar nu på analyssvar om ålder, funktion m.m. och kommer arbeta med rapporten under vintern.