Arkeologisk utredning Saltviks camping, Tanums kommun, Västra Götalands län

3-4 april genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning som underlag för detaljplan för Saltviks Camping i Tanums kommun, Västra Götalands län.

Under fältarbetet inventerades delar av fastigheten Långåker 1:6 samt grävdes sökschakt med grävmaskin. Under inventeringen hittades två tomtningar, troligen rester efter enklare byggnader från medeltid-1600-tal. Eventuellt är det rester efter äldre strandsittarbebyggelse. Även två stigar/fägator registrerades under fältarbetet.

Rapporten förväntas vara färdig under början av maj 2019.